// Header (TH) // Header (EN) // Header (TH) // Header (EN)
top of page
ผู้เข้าชมงาน
เจ้าของโครงการ
ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการสถานที่ก่อสร้าง
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม: วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา  ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหา
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นายช่างวิศวกรรมโยธา
นักศึกษาปีที่สี่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
bottom of page