// Header (TH) // Header (EN) // Header (TH) // Header (EN)
top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ("บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") มีความมุ่งมั่นที่จะ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามคํานิยามด้านล่าง) เราตระหนักดีว่าท่านสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราจะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ บริการได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการหรือตามความต้องการเฉพาะของท่าน ซึ่งไม่เพียงแต่เพียงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการในเครือ NCC Group เราขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่เรา และเราจะ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล พร้อมส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและการบริการลูกค้า ให้แก่ท่าน 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบาย") นี้จะอธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยาม ด้านล่าง) ตลอดจนสิทธิในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกองค์กรท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับเราและมีข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยามด้านล่าง) อยู่ในการจัดการของเรา อันเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของเรา หรือท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ของเรา ประกอบไปด้วย (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (2) บุคคลสําหรับติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้รับมอบอํานาจ ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดก็ตามที่มีอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ หรือทํารายการธุรกรรมในนามของลูกค้านิติ บุคคลของเรา และบริษัทในเครือของลูกค้า (3) ผู้ใช้งานและผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ของเรา (4) ผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการรายอ่ืน ๆ ของ เรา และ (5) บุคคลอื่นที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยามด้านล่าง) เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทาง สื่อสารออนไลน์ การจัดงานอีเว้นท์ และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งน้ี โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีรายละเอียดแยกไว้ในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราทําการเก็บรวบรวม) 

เราอาจทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นคร้ังคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีบังคับ ใช้และวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนําให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อ รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราเผยแพร่นโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางส่ือสารอื่นของเรา หากมีการเปล่ียนแปลงสําคัญใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมต่อไป 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

"ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือสามารถระบุตัวบุคคลเก่ียวกับท่านตามที่ได้ใหร้ายละเอียดไวด้้านล่างซึ่งใน การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (เช่น ผ่านตัวแทน พนักงาน [ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์] พนักงานขาย พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า แอปพลิเคชัน) หรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูล อื่น (เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งสาธารณะอ่ืน ๆ) หรือผ่านบริษัทแม่ของเรา บริษัท ในเครือบริษัทย่อยพันธมิตรทางธุรกิจเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคลภายนอกทั้งนปี้ระเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่ กับลักษณะการติดต่อของท่านกับเรา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท่านต้องการจากเราและจากภายในกลุ่มบริษัท NCC Group 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทล่ี ะเอียดอ่อน เราจะ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเมื่อได้รับความ ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว้เท่าน้ัน 

เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปน้ี 

 • 1)  รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คํานําหน้าชื่อ ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่ง ข้อมูลในบัตรที่ ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลในใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) รายละเอียดในสําเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทํางาน ภาพถ่าย วิดีโอ บันทึกเสียง สถานที่ทํางาน ประวัติการทํางาน อาชีพ วุฒิการศึกษา ลายมือชื่อ ข้อมูลประกันภัย งานอดิเรก และความสนใจของท่าน

 • 2)  รายละเอียดสําหรับติดต่อเช่นที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์LINEIDบัญชีเฟซบุ๊กบัญชีWhatsApp บัญชี WeChat บัญชีทวิตเตอร์ บัญชีอินสตาแกรม Google ID หรือ ID ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ข้อมูล การจัดส่ง ที่อยู่สําหรับส่งใบแจ้งหน้ี หมายเลขโทรสาร

 • 3)  รายละเอียดทางการเงินเช่นรายได้เงินเดือนรายละเอียดของบัญชีธนาคารรายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตรายละเอยีด การชําระเงินและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงิน

 • 4)  รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมเช่นรายละเอียดเก่ียวกับการชําระเงินให้แก่ท่านหรือที่ได้รับจากท่านวันที่และ/หรือเวลา ชําระเงิน จํานวนเงินและวิธีการชําระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับรายการแลกรางวัล วันที่และสถานที่ในการซื้อ ข้อมูล เกี่ยวกับการขอเงินคืน คะแนนสะสม คําร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทํา ธุรกรรม สถานะของธุรกรรม ข้อมูลอ่ืน ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท่านซ้ือ

 • 5)  รายละเอียดทางเทคนิคเช่นหมายเลขไอพี(IPAddress)เลขประจําการ์ดเครือข่าย(MACAddress)คุกกี้เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการ เชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและ สถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภท และเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

 • 6)  รายละเอียดทางพฤติกรรมเช่นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านวิถีชีวิตงานอดิเรกความสนใจทัศนคติความเชื่อ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 • 7)  รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น หมายเลขสมาชิกแอปพลิเคชัน หมายเลขบัตรอนุญาตเข้าถึง (Access card ID) ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อ ที่ปรากฏ รหัสผ่าน การตั้งค่าผู้ใช้ รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตวั เลขรหัสลับส่วนตัว (PIN) ความชอบ การเข้าร่วม นิทรรศการการค้าและกิจกรรม

 • 8)  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน(เช่นศาสนา เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจําลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
  นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

 

ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น เช่น คุกกี้ (Cookie) และพฤติกรรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ ประเภทของการสืบค้นประวัติการค้นหา ภาษาในการสืบค้น หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้และมี ปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาหรือบริการออนไลน์ของเรา (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เนื้อหาที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิก หรือฟีเจอร์ที่ใช้) เวลา และความถี่ที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา หน้าเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านคลิกลิงก์เชื่อมโยงมายังบริการออนไลน์ของเรา (เช่น ที่อยู่ เว็บไซต์อ้างอิง(ReferrerURL))และรายงานเว็บไซต์ล่มโดยในกรณีที่อาจมีการนําข้อมูลใดก็ตามผนวกเข้ากับข้อมูลสว่นบุคคลของ ท่าน หรือหากมีการนําข้อมูลอื่นมาใช้ในการสร้างประวัติบุคคลแล้วน้ัน เราจะจัดการข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่มีการผสมผสาน นั้นเฉกเช่นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บ เบราว์เซอร์ของท่าน โดยอาจเลือกปฏิเสธคุกก้ีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ หากท่านใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้จะถือ ว่าท่านยินยอมให้เราใช้และจัดเก็บคุกก้ีในอุปกรณ์ของท่าน 

 

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชื่อและนามสกุลของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์สําหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น กรุณาแสดง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคล ดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลน้ัน (ในกรณีที่จําเป็น) 

 

เราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทลี่ะเอียดอ่อนเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามท่กีฎหมาย อนุญาตไว้เท่านั้น 

 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเฉพาะเมื่อผู้ปกครองหรือผู้ อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ให้การยินยอมแล้วเท่าน้ัน เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับ การยินยอมจากผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีจําเป็นต้องขอความยินยอม) หรือจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลน้ัน หากพบว่า เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ในกรณีที่จําเป็นต้องขอความ ยินยอม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้เจตนา เราจะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หรือจะประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเม่ือเราสามารถอ้างอิงฐานกฎหมายท่ีนอกเหนือจากความยินยอมได้เท่าน้ัน 

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ดังน้ี 

 

2.1. วัตถุประสงค์ท่ีต้องมีการให้ความยินยอม 

เราจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อจัดการสื่อสารทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ ข่าวสาร การจัดอีเว้นท์ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรากลุ่มบริษัท NCC Group ตลอดจนบริษัทใน เครือและบริษัทย่อยของเรา บุคคลภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เราไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้ 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

2) บริการวิเคราะห์: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการภายในกลุ่ม บริษัท NCC Group ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา หรือให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก และ/หรือ 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลทล่ีะเอียดอ่อน:เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทล่ีะเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์) เพ่ือ
  วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

 • ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพ่ือการจัดเตรียมกิจกรรมทางศาสนา

 • ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจําลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้า อาคารสถานท่ีและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

 • ข้อมูลสุขภาพ เพ่ือการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และ/หรือ เพ่ือให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการแพทย์

 • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

4) เพื่อการใช้ฐานข้อมูลบนระบบ SAP ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท NCC Group, กลุ่มบริษัท TCC Technology และกลุ่มบริษัท Adelfos : เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท NCC Group, กลุ่มบริษัท TCC Technology และกลุ่มบริษัท Adelfos ตามรายชื่อท่ี ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ในกรณีทเี่ ราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมาย ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การถอนความยินยอม จะไม่กระทบต่อความชอบธรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนจากการ ยินยอมของท่านก่อนการเพิกถอนแต่อย่างใด 

2.2. วัตถุประสงค์ท่ีเราอาจอาศัยและฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทําหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายท้ังของเราและบุคคลภายนอก (4) ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์ สาธารณะ เพ่ือการปฏิบัติหนา้ ท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อํานาจรัฐ 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการใหแ้ก่ท่านเพ่ือเข้าทําสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาท่ีมีกับท่านเพ่ือ จัดทํารายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการชําระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม การตรวจยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งราคา และหลักฐานการซื้อ เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงาน ต่าง ๆ และบริการของเรา เพ่ือจัดเตรียมงาน สถานท่ี และบริการอ่ืน ๆ ให้แก่ท่าน และเพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน 

2) การตลาดและการส่ือสาร เพื่อดําเนินการด้านการตลาด การสื่อสาร ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ ข่าวสาร การจัดอีเว้นท์ และข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา กลุ่มบริษัท NCC Group ตลอดจนบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามความต้องการที่ท่านแสดงไว้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

3) การจับสลากชิงรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน การจับสลากชิงรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นท่ีแต่เพียงผู้เดียว และข้อเสนอ/ กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ 

4) การลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ ระบุตัวตน และยืนยันตัวท่านเองหรือตัวตนของ ท่าน 

5) การสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับท่าน เพื่อสื่อสารกับท่านในเร่ืองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท่านได้รับ จากเรา และเพื่อรับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดการคําถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คําขอ ความ คิดเห็น คําร้อง การเรียกร้องสิทธิในการรับประกัน ข้อพิพาทหรือการชดใช้ค่าเสียหาย การจัดการประเด็นทางเทคนิคและเงื่อนไข ทางการค้า 

6) การประมวลผลธุรกรรมหรือการชําระเงิน เช่น เพื่อประมวลผลการชําระเงินหรือรายการธุรกรรม ตลอดจนการ เรียกเก็บเงิน การประมวลผล การหักบัญชี การคืนเงิน การไกล่เกลี่ยประนีประนอม ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการเงิน รายการธุรกรรม และการชําระเงินทั้งหมด การออกใบแจ้งหน้ี ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการนําส่งรายการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา 

7) การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การ วิจัยตลาด การสํารวจ การประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการปรับปรุงผลประกอบการทางการตลาด ตลอดจนข้อเสนอและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อประเมินความสนใจของท่านจากการปรับปรุง เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลสําหรับการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนารูปแบบในการจําแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ เพ่ือประเมิน พัฒนา จัดการ ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดําเนินธรุ กจิ ให้แก่ท่านและลูกค้าทุกคนของเรา 

8) การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เช่น ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าของท่านให้เป็นปัจจุบัน เก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือป้องกันความเสี่ยง เช่น พัฒนารูปแบบการทํานายความเป็นไปได้ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด) รายได้ หรือคาดการณ์โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค้า ([การควบคุมความเสี่ยงระดับสถาบัน การตรวจสอบ บัญชี และการรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต] เพื่อเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ หรือการ ดําเนินการ จัดการ และบํารุงรักษาการดําเนินธุรกิจของเราด้วยประการอื่น เพื่อบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ระบบสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ รักษาการบริหารธุรกิจภายในองค์กรตามข้อกําหนด นโยบาย และกระบวนการกํากับดูแลภายในองค์กร และเพื่อจัดเก็บบันทึก ความถ่ีของการเย่ียมชม 

9) การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับและตามการกํากับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย คําสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคําสั่งจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศไทยด้วย และ หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล/ หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่ากฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามดังกล่าว และเมื่อมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการตามกฎหมาย หรือคําสั่งจากภาครัฐนั้น เพื่อรายงานภาษีและจัดการการรายงานภาษี เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีด้านภาษี 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

หน่วยงานกํากับดูแลการบริการทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบและป้องกัน อาชญากรรม 

10) การทํางานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อการบริหาร ดําเนินการ ติดตาม สังเกตการณ์ และ จัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ือให้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถทํางานได้อย่าง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการสัมผัสประสบการณ์บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม ของเรา เพื่อปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบของเราที่มีอยู่ และ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

11) การคุ้มครองผลประโยชน์ของเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมในการดําเนินธุรกิจของเรา เพื่อ ตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบในพื้นที่ของเรา เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง เพื่อ กําหนดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและระบุรายการธุรกรรมท่ีเป็นการฉ้อโกง ข้อร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่า ฝืนกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญหายของสมบัติและทรัพย์สินของเรา เพื่อดําเนินการตรวจสอบรายชื่อต้องห้าม (SanctionList)การจัดการความเสย่ีงการบันทึกและการตรวจสอบภายในการจัดการทรัพย์สินระบบและการควบคุมอื่นๆทาง ธุรกิจ เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพ่ือป้องกันและรายงานการกระทําผิดทางอาญา และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมใน การดําเนินธุรกิจของเรา เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือการดําเนินคดี 

12) ธุรกรรมภาคธุรกิจ ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบรวมธุรกิจ ฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกรายหนึ่งหรือมากกว่าน้ัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกรรม 

13) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้

 

3. เราเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร 

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกต่อไปนี้ซึ่งจะทําการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้ ทั้งนี้บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ ท่านสามารถเข้าดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เน่ืองจากท่านจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่าน้ันด้วย 

3.1 ภาพรวมการจัดการข้อมูลของกลุ่มบริษัทNCCGroup 

ในฐานะทบี่ ริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท NCC Group ซ่ึงทั้งหมดจะทํางาน ร่วมกัน ร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้า และใช้ระบบบางส่วนร่วมกัน รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราจึงอาจ จําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท NCC Group หรืออนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท้ังนี้ บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท NCC Group สามารถอาศัยใช้ ความยินยอมทบี่ ริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้รับมาได้ด้วยเช่นกัน รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบรษิ ทั NCC Group มีดังน้ี บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จํากัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเ ว้นท์ จํากัด 

3.2 กลุ่มบริษัท TCC Technology และ กลุ่มบริษัท Adelfos 

ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้ฐานข้อมูลบนระบบ SAP เราอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กลุ่มบริษัท TCC Technology และ กลุ่มบริษัท Adelfos ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 4) ข้างต้น 

3.3 ผู้ให้บริการของเรา 

เราอาจใช้บริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้ให้บริการแทนเรา หรือช่วยเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เรา อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของเราหรือผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมท้ัง และไม่จํากัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริษัทด้านการทําการตลาด บริษัทส่ือโฆษณา บริษัทออกแบบ บริษัทสร้างสรรค์ งานโฆษณา และบริษัทด้านการสื่อสาร (3) บริษัทผู้จัดทําแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาดต่าง ๆ และบริษัทบริหารจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (5) ผู้ให้บริการการบริหารทรัพย์สิน (6) บริษัท ตัวแทนขาย (7) บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกสแ์ ละจดั สง่ (8) ผู้ให้บริการด้านการชําระเงินและระบบชําระเงิน (9) บริษัทวิจัย (10) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ (11) บริษัททําการสํารวจ (12) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและ การสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการด้านการดําเนินงานภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (16) ผู้ให้บริการด้าน การท่องเท่ียว 

ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตามเราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของ เราเฉพาะข้อมูลท่ีจําเป็นในการให้บริการเท่านั้นและเราได้ขอใหบุ้คคลดังกล่าวไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะกํากับดูแลให้ผู้ให้บริการที่ร่วมงานกับเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.4 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตรของเราเพื่อนําเสนอและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ ลูกค้าและคนท่ีมีโอกาสจะมาเป็นลูกค้า ตัวอย่างพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวเช่น สถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร บริษัทจัดการระบบ การเข้าถึง บริษัทโทรคมนาคม ผู้สนับสนุน พันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วมกัน และบุคคลภายนอกรายอ่ืนที่เราทําการตลาดหรือส่งเสริม การขายร่วมด้วย 

3.5 บุคคลภายนอกที่กฎหมายกําหนด 

ในบางกรณี เราอาจจําเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานของรัฐ ศาล หน่วยงานกํากับดูแล เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลภายนอกรายอ่ืนท่ี เราเห็นว่าจําเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล หรือเพ่ือตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง หรือประเด็นด้านความมั่นคง ปลอดภัย 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

3.6 ที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 

ท่ีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนี้รวมไปถึงทนายความ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และผู้สอบบัญชี ซ่ึงให้ความช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจของเรา รวมถึงการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี 

3.7 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือภาระหน้าท่ี 

ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การ โอนหรือจําหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือธุรกรรมในลักษณะเดยี วกัน บุคคลภายนอกในฐานะผู้รบั โอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพ่ือให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลสว่ นบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเครอื่ งแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ในต่างประเทศ โดยท่ีประเทศ ดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกัน เราจะดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อกํากับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือมีข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกําหนดให้ ต้องให้ความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาเท่าที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อทําตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตอบสนองการดําเนินธุรกิจของเรา และ/หรือเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบ ระยะเวลาท่ีเราจะเก็บข้อมูลสว่นบุคคลของท่านจะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลสว่นบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจเก็บไว้นาน กว่าข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนหากมีกฎหมายกําหนด 

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปน้ี 

1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล:ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงและขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากําลังเก็บรวบรวมใช้และ เปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจกําหนดให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของ ท่านก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีขอมาแก่ท่าน 

2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล:ท่านอาจมีสิทธิจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทําให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทเี่ราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเก่ียวกับท่านให้ถูกต้อง 

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล:ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรามีอยู่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้ งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รายอื่นในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้เรา (ข) หากเรากําลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความ ยินยอมของท่าน หรือเพื่อดําเนินการตามสัญญาของเราที่ทํากับท่าน 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

 • 4)  สิทธิในการคัดค้าน:ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบาง ประการ เช่น คัดค้านการทําการตลาดแบบขายตรง

 • 5)  สิทธิในการระงับการใช้:ท่านอาจมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

 • 6)  สิทธิในการถอนความยินยอม:ท่านอาจมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเม่ือ

 • 7)  สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล:ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทําให้ไม่สามารถระบุตัวตนในขอ้มูล ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ต้องดําเนินการเช่นนั้นหากเรา จําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 • 8) สิทธิในการร้องเรียน:ท่านอาจมีสิทธิยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

7. รายละเอียดสําหรับติดต่อเรา 

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ท่ี 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Email: pdpa_info@qsncc.com 

bottom of page